developer-notes/stephanie-gawroriski/2017/05/21.mkd