developer-notes/stephanie-gawroriski/2017/08/01.mkd